BİZE SORUN

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Çayırova Tıp Merkezi(Kısaca “Tıp Merkezi” olarak alınacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca “Kanun”veya “KVKK” olarak alınacaktır) kapsamında kişisel verilerin nasıl toplandığını, nasıl aktartıldığını, kullandığımızı ve güvenliğini nasıl sağladığımız açıklanacaktır. 6988 sayılı KVKK kapsamında hazırladığımız ve Tıp Merkezinin kişisel veri işleme konusundaki aydınlatma metnini kamoyuna ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız

 1. Tıp Merkezi Olarak Toplanan Kişisel Verileriniz:

Sağlık hizmeti sunabilmemiz için hastalardan çeşitli bilgiler toplamaktayız ve tarafımızca toplanan bu bilgiler, 6698 sayılı KVKK’ da yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplanmaktadır. Hastalarımızdan sağlık hizmetini gerçekleştirmek için topladığımız 2. Bölümde açıklanan amaçlar kapsamındaki bilgiler arasında yer alacak hususlar;

Kimlik Bilgileriniz; Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, anne adı ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kan grubunuz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz

Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

Kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz

Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporlarınız, tanı verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ve verileriniz

Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,

Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen ses ve görüntüleriniz,

Çayırova Tıp Merkezi ne ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

 

 1. Kişisel verilerinizi Toplama Amaçlarımız:

6988 sayını KVKK Kapsamında tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik ve kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Hastanemiz işleyişinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi
 • Kimlik doğrulama süreçleri
 • İlaç, malzeme ve hizmet temini
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Sağlık verilerinin analiz edilmesi ve saklanması
 • Çağrı merkezi ve randevu süreçlerini yönetmek
 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek
 • Şirket güvenliğini sağlamak
 • Veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, kurum politikalarının işletilmesi
 • Hizmet memnuniyetinin ölçümü ve her türlü soru ve şikâyetlerinizi yanıtlayabilme
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak; Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarına ilgili mevzuat uyarınca bilgi paylaşımı
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarılma Amacımız:

KVKK belirtilen kişisel verileri işleme ve amaçlar çerçevesinde, fiziki ortamda ve/veya elektronik ortamda sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar, talep yetkisi olan tüm resmi kuruluşlar, vb. kurumlarla), talep kapsamı ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz ilgili kanun ve mevzuat gereğince verileriniz aşağıda belirtilen kurumla ile paylaşılacaktır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı altı birimleri
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, İcra Daireleri, Tüketici Hakem heyetleri ve her türlü yargı birimleri
 • Özel Sağlık Sigorta Kurumları
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı işbirliği yaptığımız laboratuvar, merkez, firma ve benzeri 3.şahıs ve firmalar
 • Hukuki işlemler için kurum avukatları
 • Hissedarlarımız
 • Kurumumuzu denetleme yetkisine sahip resmi ve özel kurum temsilcileri
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler
 • SMS, e-posta bildirimlerinin yapıldığı firmamız
 • E-imza süreçlerini yürüttüğümüz e Güven, TürkTrast
 • Personel özelinde maaş işlemi için Finans Bankası A.Ş.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve alt birimler
 • Pazarlama ve Kurumsal İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi sözleşmeli olduğumuz: Essente Bilişim
 1. Kişisel verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler;

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verileriniz Tıp Merkezimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği, internet sitemizden ve kalite biriminden temin edeceğiniz “Kişisel Verileri Başvuru Formu” nu doldurup; Özgürlük Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 64 adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz veya  info@cayirovatip.com adresine sistemimizde kayıtlı olan e- posta adresiniz aracılığıyla güvenli elektronik imzalı olarak tarafımıza gönderebilirsiniz.

 1. Veri Güvenliği

Çayırova Tıp Merkezi olarak KVKK kapsamında kişisel bilgilerinizin korunmasına ve güvenliğine ön planda tutarak bu konuda gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alıyor, verdiğimiz sağlık hizmetimizde kişisel veri güvenliğinizi sağlıyor, bu konuda oluşabilecek riskleri dikkate alıp ve bu konuda gerekli tüm hassasiyeti gösterdiğimizi belirtmek isteriz.  

Kişisel veri başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.